Сутність ідентифікаційних завдань у почеркознавчій експертизі

Письмо — історична категорія, яка виникла, як і мова, з потреби людей до спілкування та розширення цього спілкування. Під письмом розуміють засіб фіксування думки людини за допомогою спеціально створених умовних позначень.

Судове почеркознавство — це галузь знань, що вивчає почерк та розробляє методи його дослідження з метою рішення задач судово-почеркознавчої експертизи.

Почерк — це зафіксована у рукописі, характерна для кожної особи система рухів та інших прийомів, за допомогою яких виконується рукопис, заснована на письмово-руховому навику особи.

У кожної особи формується свій індивідуальний навик письма. Індивідуальність почерку — це неповторність зафіксованого у рукописі комплексу особливостей письмово-рухової навички у різних людей. Завдяки цій властивості почерку можлива ідентифікація виконавця рукопису.

Об’єктами дослідження у судовому почеркознавстві є:
– рукописні тексти різного обсягу;
– рукописні записи;
– підписи.

Найчастіше за все на вирішення експертизи ставляться ідентифікаційні завдання.

Сутність ідентифікаційних завдань полягає у встановленні тотожності конкретного почеркового об’єкту шляхом його виділення із певної сукупності об’єктів за неповторним комплексом ознак, які відобразилися у цьому об’єкті.

Вирішувані в ході ідентифікаційних досліджень питання стосуються встановлення виконавця почеркового об’єкта та встановлення факту виконання однією особою різних рукописних текстів, підписів або окремих фрагментів тексту.

Слід відмітити, що методика почеркознавчого дослідження підписів передбачає спочатку вирішення питання про справжність підпису (тобто виконання його тією особою, від імені якої цей підпис значиться) і тільки після цього етапу, у разі негативного висновку про справжність підпису (тобто висновку про виконання підпису не тією особою, від імені якої він значиться), можливе вирішення питання про передбачуваного виконавця підпису.

Етап про встановлення справжності підпису можливо не проходити тільки у випадках, коли підпис значиться від імені невстановленої чи вигаданої особи. Тільки у цьому випадку за методикою можна вирішувати питання одразу на передбачуваного виконавця.

Однак, зважаючи на те, що підпис, як короткий почерковий об’єкт, містить не дуже великий обсяг корисної графічної інформації, і досить складний для дослідження об’єкт, вирішення вказаного вище питання не завжди можливе. А у випадках неспівставності чи обмеженої співставності досліджуваних підписів за транскрипцією (буквено-штриховим складом) – вирішити таке експерте завдання, частіше за все, не можливо.